สุรชัย มวรคะนอง

Surachai Mawornkanong

Surachai Mawornkanong, also known as Niam Mawornkanong, is an established Thai artist specializing in intricate acrylic painting that often projects a quality reminiscent of well-assembled oil works. He uses his art to captivate audiences’ attention then set them free to explore their own subconsciousness.

Though possessing degrees in philosophy and fine art, the majority of his technique is self-taught and compliments the fact that he is colorblind. His work also displays a versatile vision, ranging between abstract principles and realistic portraiture.

Mawornkanong has had numerous solo and group exhibitions. ‘เราอยู่ในความทรงจําของทะเล The Sea Remembers Us’ in 2020 is his seventh solo exhibition and the third solo show with S.A.C. which he imparts the thoughtful story of human livelihood by using a vast sea as a narrator.

สุรชัย มะวรคนอง หรือ เนียม มะวรคนอง เป็นศิลปินไทยที่มักใช้สีอะคริลิคร่วมกับสีนํ้ำมันในการ สร้างสรรค์ผลงาน ศิลปินใช้งานศิลปะของตนเองเป็นสื่อกลางในการให้ผู้ชมได้ตระหนักถึงการมีอยู่ของ ตนเองและเปิดทางให้พวกเขาเหล่านั้นได้ออกสํารวจก้นบึ้งของจิตใจ

หลังจากสําเร็จการศึกษาจากภาควิชาปรัชญาและศาสนา วิธีการทางศิลปินของสุรชัยนั้นส่วนใหญ่ เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้ข้อจํากดัของอาการตาบอดสี ผลงานของเขามีมมุมองที่กว้างขวาง ซึ่งถูกจดัอยู่ระหว่างกลุ่มนามธรรมและความสมจริง

สุรชัยผ่านการจัดแสดงผลงานทั้งเดี่ยวและกลุ่มมาหลายครั้ง และในปี 2563 กับนิทรรศการเดีbยว ครัั้งที่ 7 ร่วมกับ S.A.C. ในชื่อ ‘เราอยู่ในความทรงจําของทะเล The Sea Remembers Us’ ซึ่งเผยให้เห็น เรื่องราวชีวิตมนุษย์ผ่านการใช้ทะเลเป็นสื่อกลาง