three is a magic number 15: Hypersweet

three is a magic number 15: Hypersweet

ศิลปินกลุ่ม three เป็นหนึ่งในคลื่นลูกใหม่บนกระแสธารของ Superflat ที่ขับเคลื่อนศิลปะร่วมสมัยของญี่ปุ่น ตังแต่ปี ค.ศ. 2000 ด้วยการหยิบยืมรูปแบบจากวัฒนธรรมการ์ตูนอย่างอนิเมะ หรือมังงะ เป็นสุนทรียภาพที่ แตกต่างจากในภูมิภาคอื่นๆ ด้วยการซ่อนนัยยะทางสังคมไว้ภายใต้สีสันที่ชัดเจน ผลงานของศิลปินกลุ่ม three เป็นทั้งการยอมรับและวิพากษ์วิจารณ์วัฒนธรรมที่ขับเน้นความนิยมแบบสาธารณะที่มากเกินพอดี ไม่ว่าจะเป็น ความน่ารัก น่าดึงดูด จากวัตถุในวัฒนธรรมป๊อบ ที่อบอวลไปด้วยรสนิยมสาธารณ์ (kitsch) เรียกร้องความ สนใจให้เราเข้าไปสัมผัสกับจํานวนที่มากมายตรงหน้าเพื่อตอบสนองกับความว่างเปล่าที่หลบซ่อนอยู่ใน วัฒนธรรมร่วมสมัยของญี่ปุ่น

ผลงานสื่อประสมที่โดดเด่นของ three คือกล่มุตัวละครที่ถูกบีบแบน นําเสนอในสัดส่วนเดียวกับจอของสื่อ ดิจิทัล แท็บเล็ต โทรศัพท์ อย่างพอดี รวมถึงประติมากรรมการ์ตูนที่สร้างขึ้นด้วยเทคนิคการบีบหลอมตุ๊กตา โมเดล และการเฉือนตัดเพื่อแสดงรายละเอียดที่ถูกบีบอัดภายในของผลงาน การขับเน้นอวยัวะเฉพาะส่วนของ ต๊กุตาโมเดลยิ่งเน้นให้เห็นการจัดหมวดหมู่ของการมอง ผลงานของพวกเขาสะท้อนภาพวัฒนธรรมทางสายตา (visual culture) ที่มีพัฒนาการมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ระบาดมาสู่อาการคลั่งไคล้ที่สัมพันธ์กับ รสนิยมทางเพศ (sexual fetishism) อันตอบสนองกับวัตถุและภาพ

ภายใต้วัฒนธรรมของโอตาคุ (otaku) ที่เคยถูกมองว่าเป็นกลุ่มพฤติกรรมของการหมกมุ่นเพื่อศึกษาในศาสตร์ ต่างๆ อย่างเข้มข้น เป็นกลุ่มบุคคลที่ลงลึกในทุกๆ รายละเอียดของความสนใจ กระทั่งคําๆ นี้ถูกบิดเบือน ความหมายให้อ้างอิงถึงกล่มุบุคคลที่มีความสนใจในมังงะ และอนิเมะอย่างมากเกินปกติ แต่ในบางบริบทโอตาคุกลับสะท้อนภาพของสังคมญี่ป่นได้อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะรสนิยมทางเพศที่หมกหมุ่น และเน้นไปที่การเสพ พฤติกรรมอันแปลกประหลาด ตุ๊กตาการ์ตูนเด็กผู้หญิงขนาดเล็กมากมายถูกนํามาบีบอัด รวมไปถึงการแยก ชิ้นส่วน และจัดหมวดหมู่อวัยวะบนเรือนร่าง การจัดการกับร่างกายจําลองเหล่านี้ยังสะท้อนให้เห็นความ ผิดปกติที่ถูกปกปิดไว้ด้วยความเรียบร้อย และความเป็นระเบียบของวัฒนธรรมญี่ปุ่น การจัดการกับร่างกาย จําลองคล้ายกับเป็นความต้องการที่จะสะท้อนภาพสังคมญี่ปุ่นที่พฤติกรรมหลายๆ แบบเริ่มหลดุลอยจากความ เป็นจริง ไปสู่การมุ่งที่จะเก็บสะสมความรู้สึกบางชนิด การเสพสิ่งจําลอง หรือการโหยหาความรักในรูปแบบ พิสดาร

การเบลอเข้าหากนัระหว่างความเป็นศิลปะชั้นสูง (High Art) และวัฒนธรรมป๊อบปูล่าราคาถูก (Low Popular culture) กลายเป็นกลวิธีของศิลปินบนกระแสของ Superflat วัฒนธรรมการ์ตูน อนิเมะ มังงะ การจําลอง ร่างกาย และต๊กุตาขนาดเล็ก รวมไปถึงหลอดภาชนะบรรจุซ๊อสจํานวนมาก threeใช้วตัถุขนาดเล็กเหล่านี้มา รวมกันเพื่อให้เกิดรูปทรงและการจัดวางขนาดใหญ่ ราวกับว่าพวกเขาจงใจให้ผู้ชมได้เข้าถึงผลงานทั้งในระยะ ประชิด และมองด้วยมุมกว้างไปพร้อมๆ กัน ซึ่งหยอกล้อกับการมองแบบสังคมแบบญี่ปุ่นที่พยายามจะเข้า ประชิดกับรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ กับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจําวัน ตั้งแต่การกินไปจนถึงการหลับนอน ในขณะที่ยังมีกําแพงที่สร้างความห่างเหินทางสังคมของผู้คน

จํานวนที่มีอย่างมากล้นในผลงานของกลุ่ม three กลายเป็นลักษณะพิเศษที่สะท้อนสังคมการรับรู้ในปัจจุบัน ความมากของข้อมูลนั้นฉายให้เห็นภาพขององค์รวม และนําไปส่คูวามน้อยของการเข้าถึง ผลงานของศิลปิน กล่มุ three บอกเล่าถึงสงัคมปัจจุบันที่เคลื่อนที่อยู่บนความต้องการ (demand) และการผลิตในปริมาณมาหา ศาล ผลงานของพวกเขาวิพากษ์ไปถึงความเป็นจริงบนตรรกะของมนุษย์ธรรมดาที่เราอาจจะไม่พยายามมอง หาอีกต่อไป ยิ่งความผิวเผินจากนิยามของ Superflat ทํางานมากเท่าไหร่ ผู้ชมก็จะยิ่งสามารถเข้าใจวฒันธรรม ร่วมสมัยของญี่ปุ่นได้ลึกซึ้งมากขึ้นเท่านนัั้น การผลิตสินค้าจํานวนมาก (Mass Production) ในปัจจุบัน สะท้อน ภาพของความต้องการอย่างมหาศาล มากไปกว่าการถามหาถึงความแท้จริงของต้นฉบับจากการผลิตซํ้ำ จํานวนมาก สําเนาปริมาณมาหาศาลได้กลายเป็นพลงังานรูปแบบใหม่ กระทั่งการมาถึงของความน่ารักและน่า พรั่นพรึงอย่างเกินพอดี เมื่อสองสิ่งนี้เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน นี้อาจจะเป็นสัญญาณว่าจิตวิญญาณของวัฒนธรรม ใหม่ได้งอกเงยอย่างมีชีวิตชีวาและกําลงัระบาดไปทั่วทุกสังคม

Superflat has been one of many art currents that played big role in Japanese contemporary art stream since 2000. ‘three’ is one of the forefront group of artists joining the upbeat Superflat by picking up Japanese anime known as manga as their key element. ‘three’ has represented manga completely in a different approach from its surround geographical area. The works of ‘three’ dominate in carrying out the definition of Japanese social context underneath layers of very colourful and enthusiastic appearance.

The cartoon figures were being squeezed, melted and cut to be reconstructed again in larger figures format to magnify specific parts of figures. The works were represented in various form either in the size of digital screens, tablet or smartphone, which reflects the structure of sexual fetishism behavior in Japan that developed from Japanese visual culture since WWII.

The word ‘otaku’ commonly uses in referring to the group of manga lovers, but the word originally implied to an obsessive person to his specific interest only. ‘three’ has mentioned ‘otaku’ with tiny female cartoon figures and the behavior of being sexual fetishism through in the process of squeezing, melting, grouping and separating figure body parts. In a deeper aspect, the group is peeling off the well-organized surface of Japan to reveal the chaos of will in escaping from a harsh reality to the state of collecting ‘feelings’, artifact consuming or even seeking extraordinary relationships.